دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، تابستان 1387، صفحه 1-172 
4. بررسی پاره‌ای از خطاهای رایج آماری در پژوهش‌های رفتاری

صفحه 85-94

حجت الله فراهانی؛ حمیدرضا عریضی؛ عباس رحیمی نژاد؛ امیر قمرانی