نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.30471/mssh.2022.8179.2274

چکیده

عموماً پژوهشگران حوزه سازمان و مدیریت، با هدف توصیف یا تبیین یک پدیده، اقدام به پژوهش می کنند. مشخصاً در پژوهش هایی که با هدف تبیین صورت می پذیرد، شناسایی زنجیره های علّیِ به وجود آورنده یک پدیده، حائز اهمیت است. ازآنجاکه کشف همبستگی بین دو متغیر که شیوه متداول در پژوهش های کمی است، نمی تواند گویای وجود یا عدم وجود روابط علّی باشد، اتخاذ رویکرد کیفی و به طور مشخص، شیوه مطالعه موردی به پژوهشگران توصیه می شود. در این پژوهش، تلاش است ضمن معرفی روش ردیابی فرآیند که از مهم ترین ابزارهای استنباط علّی در پژوهش های کیفی و مطالعه موردی است، انواع تکنیک های آن تشریح و ظرفیت های حاصل از به کارگیری این روش ارائه شود. ازسویی، از آنجاکه سازوکار اجرایی روش ردیابی فرآیند برخلاف مدل های آماری یا حتی سایر مباحث مربوط به روش های کیفی، چندان مورد بررسی قرار نگرفته است، درانتهای این پژوهش، شیوه به کارگیری و اجرایی نمودن این روش مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها