دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، پاییز 1385 
5. از وبر تا هابرماس

صفحه 63-76

رابرت هولینگر؛ حسین قلی پور


6. به سوى اسلامى‌سازى روان‌شناسى

صفحه 77-108

محمدرفقی عیسی؛ نجیب الله نوری