دوره و شماره: دوره 1، شماره 5، زمستان 1374 
2. اهداف آموزش و پرورش

صفحه 8-18

پی جی هیگن باتم؛ مجید طرقی اردکانی؛ محمد عبدالهی


3. پیشفرضهاى روان شناسى اسلامى

صفحه 19-30

خسرو باقری؛ حسین اسکندری؛ زهره خسروی؛ مسلم اکبری


5. تبیینهاى روانشناختى از دین( )

صفحه 39-43

ویلیام پی الستون؛ غلامحسین توکلی


6. نقد ترجمه ترجمه اى لرزان از ترس و لرز

صفحه 60-74

سورن ابی کرکگور؛ محسن فاطمی؛ هادی صادقی