دوره و شماره: دوره 22، شماره 88، پاییز 1395، صفحه 1-177 
6. کاربرد شبکه‌های عصبی در پژوهش‌های داده بنیاد

صفحه 143-162

شهاب قبادی؛ سید یعقوب حسینی؛ علیرضا ضیایی بیده