دوره و شماره: دوره 27، شماره 109، زمستان 1400، صفحه 1-100 
5. کاربرد روش‎شناسی تفکر طراحی در مطالعات سازمان و مدیریت

صفحه 71-91

10.30471/mssh.2021.7079.2209

محمد آزادی احمدآبادی؛ رضا بنی اسد؛ آیدین آرین‌خصال؛ محمدسعید صفاری