دوره و شماره: دوره 28، شماره 111، تابستان 1401، صفحه 1-100 
1. چیستی علوم انسانی

صفحه 1-14

10.30471/mssh.2021.8039.2258

سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی


3. امکان‎سنجی تبیین ظهور و سقوط حکومت‎های معاصر براساس نظریه ابن‎خلدون

صفحه 27-41

10.30471/mssh.2021.7356.2156

محمد مهدی دهقانی؛ اکبر اشرفی؛ عباسعلی رهبر؛ حبیب‌اله ابوالحسن ‌شیرازی


6. کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در پیش‎بینی روابط خانواده معاصر ایران

صفحه 79-100

10.30471/mssh.2022.8106.2266

مجید کافی؛ سیده مرضیه شعاع هاشمی؛ مسعود منجزی؛ سید محسن فتاحی