دوره و شماره: دوره 26، شماره 105، زمستان 1399، صفحه 1-94 
6. معیارهای اصلاح قوانین

صفحه 83-94

10.30471/mssh.2020.6443.2038

محمد رحیمی؛ سارا زارع؛ وحیده زاده باقری