دوره و شماره: دوره 26، شماره 105، زمستان 1399، صفحه 1-94